REGULAMIN
CATERINGU DIETETYCZNEGO

BONAFIT

§1

WPROWADZENIE

Właścicielem
serwisu internetowego dostępnego pod adresem
www.bonafit.pl
(zwany dalej „Sprzedawca” lub ”Sprzedawca” )jest firma
Grupa
180Stopni Artur Cichecki

z siedzibą w
Piotrkowie
Trybunalskim

kod
97-300.
przy ulicy
Słowackiego
128C

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem NIP
7712714805

REGON
100600263,
telefon: +48
721150196
poczta elektroniczna:
bonafit.pl@gmail.com

Regulamin
cateringu określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą
elektroniczną, telefoniczną oraz za pośrednictwem Serwisu
internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu
internetowego oraz poczty e-mail, zasady wykonywania tych umów,
prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od
umowy i postępowania reklamacyjnego.

§2

Definicje

 1. Sprzedawca

  firma Grupa
  180Stopni Artur Cichecki

  z siedzibą w
  Piotrkowie
  Trybmunalski
  kod 97-300
  przy ulicy
  Słowackiego
  128C
  wpisaną do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP
  7712714805,
  REGON
  100600263
  telefon: +48
  721150196
  poczta elektroniczna:
  bonafit.pl@gmail.com
  Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych
  Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.

 2. Produkt,
  Dieta

  – Zestaw od 3 do 5 posiłków o łącznej kaloryczności
  dietetyczny o łącznej kaloryczności od 1000 do 3
  000
  kcal dostarczany do klientowi codziennie lub co drugi dzień (w
  zależności od zamówienia)

 3. Klient
  każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Serwisu
  Internetowego.

 4. Serwis Internetowy
  sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
  internetowym
  www.bonafit.pl

 5. Umowa zawarta na odległość
  – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
  zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego),
  bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym
  wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania
  się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 6. Regulamin
  niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

 7. Zamówienie
  oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
  Zamówienia, poczty e-mail lub telefonicznie i zmierzające
  bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów
  ze Sprzedawcą.

 8. Umowa Sprzedaży
  – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
  Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę
  o świadczenie.

 9. Podmiot Zewnętrzny
  firmy współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji warunków
  umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Firmy te
  przetwarzają dane osobowe jedynie w celach wynikających z Umowy.

 10. Dzień
  roboczy

  – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni
  ustawowo wolnych od pracy.

 11. Ustawa
  o prawach konsumenta, Ustawa
   –
  ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.
  827 ze zm.).

 12. Strefa
  dowozu 

  obszar dostaw Usługi wskazany dostępnej na stronie Serwisu
  Głównej
  Internetowego obejmujący wskazane miasta główne oraz okoliczne
  miejscowości. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta
  w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedawcę
  podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji
  niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym
  informowany.

 13. Kodeks
  cywilny
   –
  ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz.
  93 ze zm.).

§3

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca
  zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie
  i na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Klient
  zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia
  społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany
  jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 3. Klient
  wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywane i przetwarzanie przez
  Sprzedawcę oraz Podmioty Zewnętrzne. Dane osobowe, które są
  przetwarzane oraz cel ich przetwarzania to:

Dane
osobowe

Cel
przetwarzania

Imię
i nazwisko

Weryfikacja
płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji
e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach

Adres
e-mail

Korespondencja
e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz
informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu

Numer
telefonu

Informowanie
o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w
pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą
produktu

Adres
dostawy

Dostawa
produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

 1. Szczegółowe
  warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych
  przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” cateringu
  internetowego

 2. Wszelkie
  ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich
  złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne
  składniki.

§4

Zamówienie Produktu

 1. Sprzedawca
  umożliwia Klientowi złożenie zamówienia poprzez Serwis
  Internetowy wyboru Produktu na konkretną ilość dni oraz dostaw
  zgodnie z ofertą cateringu opisaną w zakła
  dce
  zamów oraz menu

 2. Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Produkty.
  Dodanie nowych Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu

 3. Sprzedawca
  umożliwia składanie zamówień:

  1. telefonicznie
   pod numerem +48
   794
   606 606

  2. od
   poniedziałku do piątku w godzinach od
   9
   do
   16,

  3. w
   soboty od godz
   elektronicznie

  4. w
   niedzielę od
   9

   do
   16
   ,

  5. drogą
   elektroniczną na adres
   bonafit.pl@gmail.com
   przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, za pośrednictwem
   Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7
   dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 4. W
  celu złożenia zamówienia Klient dokonuje wskazania Produktu
  oferowanego przez Sprzedawcę, określając rodzaj diety, wariant
  diety oraz kaloryczność posiłków wchodzących w skład Produktu
  oraz dni, które Produkt będzie dostarczany. Poza wskazaniem
  Produktu, Klient podaje także dane niezbędne do realizacji
  zamówienia w tym Dane osobowe oraz adres do dostawy. Dane osobowe
  oraz sposób ich przetwarzania jest opisany w Polityce Prywatności
  cateringu oraz punkcie III niniejszego regulaminu

 5. Po
  otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą
  elektroniczną na podany podczas składania zamówienia adres poczty
  elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące
  równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości
  przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

 6. Wiadomość
  potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki zamówienia, a
  w szczególności ilość oraz rodzaj Produktu, całkowitą cenę do
  zapłaty (wraz z kosztami dostawy) oraz informację o przewidywanym
  czasie dostawy Produktu.

 7. Klient
  ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń co do treści zawartych w
  potwierdzeniu zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania
  wiadomości od Sprzedawcy. Niezgłoszenie zastrzeżeń w zakreślonym
  terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

 8. Klient
  ma prawo zamówienia maksymalnie dwóch Produktów jako zestaw
  próbny. Kolejne zamówienia będą traktowane jako złożenie
  zamówienia na Produkt w regularnej cenie odpowiadającej cenie
  Produktu w najkrótszym

§5

Warunki realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy produktu

 1. Zamówienia
  w cateringu są przyjmowane z wyprzedzeniem pozwalającym Sprzedawcy
  na staranne przygotowanie zamówienia. Czas realizacji zamówienia
  jest przedstawiony w tabeli poniżej:

  Tabela
  1

  Zmiana/Zamówienie
  potwierdzone w:

  Do
  godz.:

  Zostanie
  dostarczone/zmienione w:

  Zamówienie
  złożone po godz.

  Zostanie
  dostarczone/zmienione w:

  Poniedziałek

  10.00

  wtorek

  10.00

  środa

  Wtorek

  10.00

  sroda

  10.00

  czwartek

  Środę

  10.00

  czwartek

  10.00

  piątek

  Czwartek

  10.00

  piątek

  10.00

  niedziela

  Piątek

  10.00

  poniedziałek

  10.00

  niedziela

  Sobotę

  10.00

  poniedziałek

  10.00

  poniedziałek

  Niedzielę

  10.00

  poniedziałek

  10.00

  wtorek

 2. Zamówienie
  potwierdzone jest w momencie:

  1. Przesłania
   na adres e-mail Biura Obsługi Klienta……………….
   Potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego
   szczegóły pozwalające na identyfikację zamówienia (Imię,
   nazwisko, adres, zamówiony Produkt)

  2. Dokonanie
   płatności online przez dostawcę płatności internetowych

 3. Godziny
  w Tabeli 1są terminami niepodważalnymi i nieprzekraczalnymi.

 4. Godziny
  w Tabeli 1 są również wiążące w stosunku do dokonywania zmian
  w zamówieniu takich jak zmiana Produktu lub adresu dostawy.

 5. Odstępstwa
  od pkt.3 i 4 mogą być stosowane, ale tylko i wyłącznie po
  uzgodnieniu ze Sprzedawcą i e-mailowym potwierdzeniu z jego strony.

 6. Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień
  w następujących przypadkach:

  1. złożenia
   zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego
   realizację;

  2. bezskuteczności
   uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;

  3. braku
   dokonania płatności za zakupiony Produkt;

  4. rażącego
   naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 7. Koszt
  dostawy Produktu na terenie miast wymienionych na stronie Sprzedawcy
  jest wliczony w cenę Produktu określonego w „Cenniku”
  dostępnym na stronie Serwisu internetowego, z wyłączeniem
  opisanym w następnym zdaniu.

 8. W
  przypadku realizacji zamówień poza strefę dowozu w konkretnym
  mieście może być doliczona opłata dodatkowa, która jest
  określona
  indywidualnie
  i ustalana telefonicznie lub mailowo.

 9. W
  przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren, w którym
  jest wliczona cena produktu, koszt dostawy zostanie ustalony z
  Klientem indywidualnie.

 10. Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu
  realizacji zamówienia w przypadku, gdy realizacja zamówienia w
  pierwotnym terminie jest niemożliwa ze względu na przyczyny
  niezależne od Sprzedawcy, a których usunięcie nie jest możliwe.

 11. Klient
  ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia
  po wcześniejszym telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail
  powiadomieniu Sprzedawcy. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna
  zostać zgłoszona z wyprzedzeniem określonym w Tabeli 1. Okres
  zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których doszło
  do wstrzymania dostawy.

 12. Poza
  informacjami, wymaganymi standardowo podczas składania zamówienia,
  Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich
  dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych
  chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub
  ograniczenia spożywania określonych produktów.

 13. Zrealizowanie
  zamówienia z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 13
  powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności Sprzedawcy za
  ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta lub negatywną reakcję
  organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku
  wiedzy i wpływu Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez
  klienta płynach i produktach.

 14. W
  razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane
  nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub
  jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną
  w terminach oznaczonych w Tabeli 1, bądź błędnie podanymi
  szczegółami adresowymi dostawy, przedmiot zamówienia uważa się
  za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony
  do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części
  przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych
  roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 15. W
  sytuacji gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które
  utrudnia lub uniemożliwią dostawę Produktu, nie będzie
  możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o
  przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.

 16. W
  przypadku, gdy dojdzie do przywłaszczenia Produktu przez osoby
  trzecie po dostarczeniu przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi
  odpowiedzialności za niewywiązanie się z Umowy.

  Dostawca jest zobowiązany udokumentować i potwierdzić w formie SMS dostawę paczki pod drzwi pod wskazany adres.

 17. W
  przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot
  kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania
  umowy określonego w Tabeli 1.

 18. W
  przypadku zmiany Produktu w czasie realizacji zamówień na inny
  Produkt, Klient musi dokonać opłaty różnicy w zamówieniu.
  Zmiana zostanie uwzględniona zgodnie z Tabelą 1.

§6

Metody płatności

 1. Sprzedawca
  umożliwia następujące metody płatności:

  1. przelew
   tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez
   Grupa
   180Stopni

   o numerze:
   73
   1140 2004 0000 3102 7763 3855

  2. przelew
   online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu tPay.com.

  3. gotówkowe

 2. Wpłatę
  za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3
  dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku wpłaty
  za zamówienie w tym terminie, zamówienie jest traktowane jako
  anulowane.

 3. Za
  dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na
  koncie Sprzedawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu
  elektronicznego w formie pliku PDF.

§7

Odstąpienie
od Umowy dostawy Produktu

Sprzedawca
informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia
30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu
konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym
mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§8

Postępowanie
reklamacyjne

 1. Reklamacje
  związane z realizacją Umowy dotyczącej Produktu należy składać
  w terminie 24 godzin od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
  zgłoszenie reklamacji. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące
  niezrealizowanej dostawy – w takim przypadku reklamację należy
  złożyć do godz. 12.00 w dniu, w którym dostawa miała zostać
  zrealizowana. Reklamacje rozpatruje Sprzedawca w terminie 7 dni
  kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji za wyjątkiem
  reklamacji dotyczącej dostawy, która rozpatrywana jest
  niezwłocznie.

 2. Złożona
  reklamacja powinna zawierać:

  1. Identyfikację
   Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub
   adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej).

  2. Przedmiot
   reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu
   czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające
   złożenie reklamacji

 3. W
  przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji
  określonych w ust. 1 – 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O
  przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie
  powiadomi Klienta. Zwroty należności za reklamacje rozpatrzone
  pozytywnie na korzyść Klienta, będą dokonywane w nie później
  niż w ciągu 14 dni roboczych.

§9

Odpowiedzialność
Sprzedawcy

 1. Sprzedawca
  nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych
  danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w
  formularzach dostępnych na stronie np. Osobowych, czy kontaktowych)
  lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający
  świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

 2. Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia
  poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na
  konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej
  bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń
  poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może
  naruszać praw Klienta.

   

§10

Prawa Konsumenta

 1. Szczegółowe informacje
  dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
  siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich)
  rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
  zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
  Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

  2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące
  przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 3. Konsument uprawniony jest do
  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o
  którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
  Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 1. Konsument uprawniony jest do
  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
  Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
  wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
  zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 2. Konsument może uzyskać
  bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a
  Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
  (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
  której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in.
  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 3. może
  uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
  Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy
  powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
  społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
  Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację
  Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800
  007 707

§11

Dane
Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych
  Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest
  Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane
  przez administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego
  zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient
  wyrazi na to osobną zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Klient ma prawo dostępu do
  treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych jest
  dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych
  osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem
  możliwości zawarcia tejże umowy.

 5. Szczegółowe sposoby kategorii
  danych oraz sposobu ich wykorzystania są opisane w Polityce
  Prywatności cateringu

§12

Prawa
Autorskie

 1. Prawa autorskie oraz prawa
  własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości
  oraz jego poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów
  i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedawcy lub
  innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa
  Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego
  prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie
  formy ich wyrażenia.

 2. Serwis Internetowy należy
  traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie
  autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za
  wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie
  wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować,
  adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować
  lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy
  Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych
  przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

 3. Znaki handlowe Sprzedawcy oraz
  podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa.

§13

Postanowienia
Końcowe

 

 1. Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie
  Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Serwisu internetowego na
  co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w
  Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do
  Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania
  poprzedniej wersji Regulaminu.

 2. W
  pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego
  Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 3. Regulamin
  wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.