REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BONAFIT.PL

1. WŁAŚCICIEL

1.1. Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.bonafit.pl jest Justyna Cichecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Cichecka PHU Witasport, adres: Piotrków Trybunalski 97-300, NIP: 7712757499, REGON: 100411993 [dalej: „Właściciel serwisu”], posługujący się dla potrzeb kontaktów z Konsumentami adresem poczty elektronicznej email: bona fit.pl@gmail.com oraz numerami telefonu + 48 794 606 606.

2. USŁUGA

2.1. Za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.bonafit.pl Właściciel serwisu świadczy usługi na podstawie niniejszego Regulaminu. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi integralną część umowy zawartej z klientem.
2.2. Właściciel serwisu w ramach swojej działalności prowadzonej za pośrednictwem serwisu www.bonafit.pl oferuje usługi polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu pod wskazany adres dietetycznych posiłków. W zależności od rodzaju wybranej usługi klient otrzymuje zestaw składający się z 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) o określonej wartości kalorycznej. Klient ma do wyboru 5 warianty diety: standard, wegetariańska oraz z wykluczeniem ryb i owoców morza, light z niską zawartością węglowodanów oraz pakiet firma składający się z 3 posiłków. Każdą z w/w diet klient może zamówić w wersji bezglutenowej oraz z wykluczeniem laktozy. Klient może zamówić również dietę sport skierowaną dla osób o podwyższonej aktywności fizycznej składającą się z 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja) o określonej kaloryczności. Każdy posiłek jest zapakowany w oddzielne, zamknięte opakowania oraz posiada etykietę na której znajdują się: nazwa posiłku, data wytworzenia oraz opis potrawy. Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik. Posiłki spakowane są razem w torbę papierową. Każdy zestaw dań spakowany jest w papierową torbę ekologiczną, opatrzony naklejką informacyjną o rodzaju planu żywieniowego, a także nazwiskiem i adresem Klienta.
2.3. Klient przeglądając strony serwisu www.bonafit.pl ma możliwość zapoznania się z opisami zestawów, dokładnymi opisami posiłków, ich cechami oraz ceną. Klient ma możliwość uzyskania wszelkich informacji na temat produktów oraz usługi dzwoniąc pod numer telefonu: +48 794 606 606 w godzinach funkcjonowania biura lub za pomocą formularza kontaktu znajdującego się w stronie serwisu www.bonafit.pl
2.4. Posiłki spakowane są w plastikowe pojemniki, które nadają się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, lecz nie nadają się do podgrzewania w piecach standardowych. Przed obróbką termiczną należy usunąć folię ochronną. Wszystkie posiłki należy przechowywać w temperaturze 2 – 8 stopni Celsjusza.

3. ZAMÓWIENIE

3.1. Warunkiem skorzystania z serwisu internetowego (zamówienia usługi) jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Klient składający zamówienie potwierdza przed jego złożeniem, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
3.2. Przystąpienie do programu serwisu bonafit.pl (złożenie zamówienia) następuje drogą telefoniczną lub poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.bonafit.pl. Złożenie zamówienia przez klienta stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia pracownik serwisu bonafit.pl może skontaktować się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.
3.3. Po złożeniu zamówienia na usługę serwis bonafit.pl przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej wiadomość email z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ilości posiłków, ceny jednego posiłku, kosztów dostawy, ceny całkowitej, a także sposobu płatności oraz daty i preferowanej godziny dostawy. Do wiadomości email dołączony zostaje każdorazowo załącznik z informacjami, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Złożenie zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na numer rachunku wymieniony w punkcie 4.1. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia w wyżej wskazanym terminie, klient powinien sprawdzić w swoim koncie zakładkę „spam” lub skontaktować się z serwisem bonafit.pl.
3.4. Biuro serwisu www.bonafit.pl przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-15:00. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu +48 794 606 606.
3.5. W trakcie składania zamówienia zamawiający zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne dla realizacji zamówienia informacje, a w szczególności swoje dane obejmujące: a) imię i nazwisko; b) adres zamieszkania; c) dokładny adres dostawy (w przypadku kiedy adres dostawy jest inny niż adres zamieszkania); d) przedział czasowy dostawy (dostawy realizujemy w godzinach 18:00-9:00. Godziny dostaw dla poszczególnych miast różnią się, dlatego aktualny zakres czasowy obowiązujący w danym mieście można sprawdzić w formularzu zamówień lub telefonicznie pod numerem +48 794 606 606 e) telefon kontaktowy; f) adres email; g) rodzaj diety; h) długość abonamentu; i) data pierwszej dostawy; j) rodzaj płatności oraz informacje o: a) chorobach istniejących oraz przebytych; b) nadciśnieniu tętniczym; c) cukrzycy; d) nietolerancji laktozy; e) zażywaniu leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie; f) w przypadku kobiet informacji o ciąży albo karmieniu piersią; g) alergii; h) innych wykluczeniach pokarmowych), które należy wpisać w okienku dodatkowe uwagi do zamówienia.
3.6. Składający zamówienie telefonicznie lub za pośrednictwem formularza zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych, o których mowa w pkt 3.5. oraz postępować zgodnie z warunkami regulaminu. Podanie nieprawdziwych danych może uniemożliwić zrealizowanie zamówienia. W takim przypadku właściciel serwisu nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
3.7. Właściciel serwisu www.bonafit.pl w ramach świadczonych usług zobowiązuje się do dostarczania pod wskazany adres gotowych posiłków według wybranego przez zamawiającego programu i nie ponosi odpowiedzialności za efekty wywołane stosowaniem diety, w szczególności w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 3.5.
3.8 Przed podjęciem decyzji o zakupie postu warzywno-owocowego Klient zobowiązany jest do konsultacji lekarskiej. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne powikłania zdrowotne, wynikające ze stanu zdrowia pacjenta. Modyfikacje ilości przyjmowanych leków należy omawiać z lekarzem.
3.9. Właściciel serwisu www.bonafit.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak efektów utraty masy ciała. W szczególności dotyczy to osób z: a) niedoczynnością lub nadczynnością tarczycy; b) zaburzeniami hormonalnymi; c) cukrzycą typu 1 lub 2; d) nietolerancją pokarmową; e) alergiami; f) zaburzeniami metabolicznymi; g) insulinoopornościa;
h) nadciśnieniem tętniczym.
3.10. W przypadku dokonywania zamówienia przez osobę fizyczną, zamawiającym usługę w serwisie bonafit.pl może być jedynie osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona całkowicie. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zamówienia usługi, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z serwisu internetowego www.bonafit.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako klienta.
3.11. Z uwagi na przedmiot świadczonych usług klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego www.bonafit.pl.
3.12. Umowa zawierana jest na czas określony i trwa przez ilość dni zadeklarowanych i opłaconych przez zamawiającego. Klient ma możliwość zawieszenia na określony czas, nie dłuższy niż 14 dni, korzystania ze świadczonych przez serwis bonafit.pl usług. Klient może zawiesić korzystanie z usługi poprzez zgłoszenie tego faktu właścicielowi serwisu na co najmniej 2 dni przed planowanym dniem zawieszenia świadczenia usługi.
3.13. W przypadku braku możliwości realizacji dostawy wynikającej z chwilowego zawieszenia usługi przez Klienta, czas trwania umowy ulega automatycznemu przedłużeniu o ilość dni usługi zawieszonych przez Klienta.

4. PŁATNOŚĆ

4.1. Opłata za usługę następuje przelewem bankowym za cały okres programu z góry. Wpłatę należy wnieść na należący do Justyna Cichecka PHU Witasport rachunek bankowy o numerze 28 1240 3116 1111 0010 6675 0225 prowadzony przez BANK PEKAO S.A. w terminie do 48 godzin od dnia dokonania zamówienia. Możliwą formą zapłaty jest również płatność w gotówce przy odbiorze. Wówczas należność pobiera pracownik firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę podczas realizacji pierwszej dostawy.
4.2. Zamówienia opłacane w opcji płatność przelewem na konto zostaną anulowane po 3 dniach w przypadku nieodnotowania płatności na koncie wskazanym w pkt. 4.1. Termin ten liczony jest od dnia złożenia zamówienia przez klienta.
4.3. Korzystanie z usług serwisu bonafit.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.bonafit.pl. Cena usługi jest uzależniona od wariantu kalorycznego diety, ilości zestawów całodziennych zamawianych pod jeden adres o jednakowej godzinie oraz od długości planowanej współpracy. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4.4. Wraz z posiłkami klientowi dostarczany jest paragon lub na jego życzenie faktura VAT. Dane do faktury VAT należy dostarczyć na adres mailowy bona fit.pl@gmail.com w momencie składania zamówienia.
4.5. Zobowiązania Klienta wynikające z umowy zawartej za pośrednictwem serwisu www.bonafit.pl utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za towar oraz kosztów dostarczenia towaru.

5. SPOSÓB DOSTAWY

5.1. Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są codziennie przez kuriera od poniedziałku do soboty w godzinach 18:00-9:00. Zestaw na niedzielę dowożony jest razem z zestawem sobotnim. Dostawy zestawów na Święto wypadające w tygodniu realizowane są tak jak na weekend czyli dzień wcześniej. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez klienta, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku płatności na rachunek bankowy dostawa nastąpi nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym bądź odebraniu potwierdzenia dokonania przelewu.
5.2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem przed dokonaniem płatności. Właściciel serwisu zobowiązuje się do realizowania usługi cateringu dietetycznego na ustalonych z Klientem warunkach. W dniu umówionej dostawy, o ustalonej z Klientem godzinie, kurier dostarcza posiłki pod wskazany adres. Za ewentualne przesunięcia czasowe dostawy, niezależne od właściciela serwisu, właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
5.3. Dostawa we wskazanych miastach jest bezpłatna.
5.4. Właściciel serwisu zobowiązuje się do przewożenia posiłków w warunkach chłodniczych oraz do dostarczenia zamawiającemu dań składających się wyłącznie z produktów spożywczych świeżych i nadających się do spożycia.
5.5. Zgłoszone zmiany w zamówieniu po upływie terminu określonego w pkt. 6.2. pozostaje bez wpływu na sposób realizacji zamówienia w dniu dokonania zgłoszenia.
5.6. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej www.bonafit.pl i na kanałach social media.
5.7. Nieodebranie posiłków przez zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną pod adresem wskazanym w zamówieniu jest równoznaczne z rezygnacją ze świadczenia usługi w danym dniu i właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przesyłki przez klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu. W takim przypadku klient nie ma prawa domagać się od właściciela serwisu zwrotu środków za nieodebrane posiłki.

6. ZMIANY PROGRAMU

6.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu, z tym zastrzeżeniem, że dokonane zmiany nie mogą powodować zmniejszenia dotychczasowego wynagrodzenia należnego za świadczone usługi. Zmiany, o których mowa powyżej mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu lub kaloryczności programu. W przypadku dokonania zmiany skutkującej zwiększeniem opłaty należnej za zamówioną usługę, klient jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania, za okres pozostały do zakończenia programu, kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą powstałą wskutek dokonania zmiany, a dotychczas uiszczoną zapłatą. Do czasu uiszczenia ww. opłaty w sposób wskazany w pkt. 4.1. realizacja zamówienia odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.
6.2. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności klient poza obowiązkiem uiszczenia opłaty zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu bonafit.pl najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu bonafit.pl najpóźniej na 2 dni robocze przed datą dostawy w godzinach pracy biura serwisu, czyli 8:00-18:00 od poniedziałku do piątku.

7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

7.1. Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres email: bonafit@gmail.com, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 794 606 606 lub w formie pisemnej na adres Justyna Cichecka PHU Witasport ul. Słowackiego 128c 97-300 Piotrków Trybunalski. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
datę i godzinę dostarczenia posiłku lub zestawu posiłków,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

7.2. W przypadku reklamacji jakości posiłków reklamacje należy składać w dniu dokonania dostawy danego posiłku, nie później jednak niż 6 godzin od jego dostarczenia. O rozstrzygnięciu reklamacji klient zostanie poinformowany drogą mailową, telefonicznie lub za pomocą poczty tradycyjnej.
7.3. Właściciel serwisu rozpoznaje reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.
7.4. W szczególnych przypadkach, kiedy reklamacja nie może zostać uznana na podstawie przesłanej dokumentacji, Właściciel serwisu może wymagać przekazania wadliwego produktu do siedziby firmy. Przekazanie odbywa się przy udziale pracowników dostarczających posiłki pod wskazany adres.
7.5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
I POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1. Administratorem danych osobowych jest Justyna Cichecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Justyna Cichecka PHU Witasport , adres: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Słowackiego 128c , NIP: 7712757499, REGON: 100411993.
8.2. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 1182) wyłącznie w celu realizacji zawieranych umów. Po uprzednim wyrażeniu przez klienta stosownej zgody, jego dane osobowe i teleadresowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych.
8.3. Przy składaniu zamówienia klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis bonafit.pl swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
8.4. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa klient ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Powyższe czynności klient może wykonać kontaktując się z konsultantem telefonicznie pod numerem telefonu 794 606 606

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

dnia 20 październik 2017 r.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827).
9.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach serwisu internetowego www.bonafit.pl Domniemywa się, że klient składając zamówienie zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że akceptuje jego treść.
9.4. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez właściciela serwisu, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.bonafit.pl, a w przypadku klientów, którzy zaakceptowali Regulamin mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
9.5. W stosunku do klientów, którzy nie są konsumentami, właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu serwisu www.bonafit.pl, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń niezależnych od właściciela w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu łączy telekomunikacyjnych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
b) utratę danych spowodowaną okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu.